trešdiena, 2015. gada 29. jūlijs

Divu gadu laikā- No mazas ozolzīlītes esam izaudzējuši lielu ozoluEiropas Savienības mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējās partnerības” projekts „From tiny acorns giant oak trees grow” tika uzsākts 2013.gada 1.septembrī un tiks noslēgts 2015.gada 31.jūlijā. Sadarbojoties ar projekta dalībvalstīm no Spānijas, Zviedrijas, Anglijas, Beļģijas, Islandes un Kipras, esam izzinājuši dažādu valstu kultūras, tradīcijas, kā arī bagātinājuši savu darba pieredzi, strādājot pie ilgtspējīgās domāšanas attīstīšanas un ekoloģiskās audzināšanas.

Projekta galvenais mērķis bija ilgtspējīgas domāšanas attīstības veicināšana deviņās Eiropas valstu pirmsskolas izglītības iestādēs. Projekta ietvaros tika sasniegti visi plānotie uzdevumi:

-          Tika izpētīts, cik atšķirīgi strādā Eiropas pirmsskolas izglītības iestādes ilgtspējīgas domāšanas attīstībā, koncentrējoties uz dzīves ciklu un enerģijas taupīšanu.

-          Attīstīta dziļāka izpratne un praktiskās iemaņas, izmantojot dažādus pedagoģiskos līdzekļus un paņēmienus darbā ar enerģijas taupīšanu un dzīves ciklu.

-          Palielināta bērnos interese un informētība par viņu ietekmi uz apkārtējo vidi un sabiedrību kopumā.

-          Palielinātas bērnu zināšanas par to, kā dzīves cikls un enerģijas taupība var sekmēt ilgtspējīgas domāšanas attīstību.

-          Palielināta zinātkāre par citām kultūrām.

Projekta ietvaros mēs esam izauguši no mazām ozolzīlītēm līdz lieliem un staltiem ozoliem un esam ieguvuši profesionālo kompetenci darbā ar dzīves ciklu un enerģijas taupīšanu, kā arī uzkrāta darba pieredze bērnu izpratnes par ilgtspējīgas domāšanas attīstīšanā. Palielināta kompetence digitālo un interaktīvo līdzekļu izmantošanā mācību procesa laikā, interese par citām Eiropas kultūrām un jauna sadarbība un attiecību tīkls. Ilgtspējīgas domāšanas attīstīšana ir mērķtiecīgs un nepārtraukts process, kas turpinās visas dzīves garumā, tāpēc mums kā pirmsskolas izglītības iestādei ir jāseko arī turpmāk līdzi tam, lai ieaudzinātu bērnos cieņpilnu attieksmi pret dabu un apkārtējo vidi. Mūsu galvenais uzdevums pēc projekta noslēguma ir turpināt pielietot izstrādātos metodiskos un IT līdzekļus, vairāk piedāvāt bērniem tādas darba formas kā eksperimenti, vērošana un praktiskā darbošanās. Svarīgs aspekts turpmākais sadarbības kontakts ar projekta dalībvalstīm (pieredzes materiāla popularizēšana caur e-vidi), drop-box krātuves papildināšana ar jaunām idejām un savu darba pieredzi, kā arī turpināt popularizēt savu valsti, pilsētu un darbu ar bērniem ar speciālām vajadzībām.

Sakām milzum lielu paldies Daugavpils pilsētas pašvaldībai par finansiālo atbalstu, kā arī Daugavpils pilsētas 2. un 4.speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei, Daugavpils Ruģeļu un 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādei par sadarbību un savas darba pieredzes nodošanu ārzemju pedagogiem. Paldies AS „Latvijas Valsts meži” par izglītojošu pasākumu organizēšanu, kā arī izglītojamo vecākiem par atbalstu un ieguldīto darbu! 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas 9.speciālās

 pirmsskolas izglītības iestādes

 vadītāja I.Andrijauskiene
 

Eiropas Savienības mūžizglītības programmas COMENIUS skolu daudzpusējās partnerības projekts „From tiny acorns giant oak trees grow” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

svētdiena, 2015. gada 19. jūlijs

Kristībām

Anita Laurena. Cepurīte. Ideja ņemta no:
nitkoy.ru
Anita Laurena. Zābaciņi. Ideja ņemta no:
https://www.youtube.com/watch?v=QfiNaLw9y9k

Anita Laurena.