Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde


Divu gadu laikā- No mazas ozolzīlītes esam izaudzējuši lielu ozolu

Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējās partnerības” projekts „From tiny acorns giant oak trees grow” tika uzsākts 2013.gada 1.septembrī un tiks noslēgts 2015.gada 31.jūlijā. Sadarbojoties ar projekta dalībvalstīm no Spānijas, Zviedrijas, Anglijas, Beļģijas, Islandes un Kipras, esam izzinājuši dažādu valstu kultūras, tradīcijas, kā arī bagātinājuši savu darba pieredzi, strādājot pie ilgtspējīgās domāšanas attīstīšanas un ekoloģiskās audzināšanas.

Projekta galvenais mērķis bija ilgtspējīgas domāšanas attīstības veicināšana deviņās Eiropas valstu pirmsskolas izglītības iestādēs. Projekta ietvaros tika sasniegti visi plānotie uzdevumi:

-          Tika izpētīts, cik atšķirīgi strādā Eiropas pirmsskolas izglītības iestādes ilgtspējīgas domāšanas attīstībā, koncentrējoties uz dzīves ciklu un enerģijas taupīšanu.

-          Attīstīta dziļāka izpratne un praktiskās iemaņas, izmantojot dažādus pedagoģiskos līdzekļus un paņēmienus darbā ar enerģijas taupīšanu un dzīves ciklu.

-          Palielināta bērnos interese un informētība par viņu ietekmi uz apkārtējo vidi un sabiedrību kopumā.

-          Palielinātas bērnu zināšanas par to, kā dzīves cikls un enerģijas taupība var sekmēt ilgtspējīgas domāšanas attīstību.

-          Palielināta zinātkāre par citām kultūrām.

Projekta ietvaros mēs esam izauguši no mazām ozolzīlītēm līdz lieliem un staltiem ozoliem un esam ieguvuši profesionālo kompetenci darbā ar dzīves ciklu un enerģijas taupīšanu, kā arī uzkrāta darba pieredze bērnu izpratnes par ilgtspējīgas domāšanas attīstīšanā. Palielināta kompetence digitālo un interaktīvo līdzekļu izmantošanā mācību procesa laikā, interese par citām Eiropas kultūrām un jauna sadarbība un attiecību tīkls. Ilgtspējīgas domāšanas attīstīšana ir mērķtiecīgs un nepārtraukts process, kas turpinās visas dzīves garumā, tāpēc mums kā pirmsskolas izglītības iestādei ir jāseko arī turpmāk līdzi tam, lai ieaudzinātu bērnos cieņpilnu attieksmi pret dabu un apkārtējo vidi. Mūsu galvenais uzdevums pēc projekta noslēguma ir turpināt pielietot izstrādātos metodiskos un IT līdzekļus, vairāk piedāvāt bērniem tādas darba formas kā eksperimenti, vērošana un praktiskā darbošanās. Svarīgs aspekts turpmākais sadarbības kontakts ar projekta dalībvalstīm (pieredzes materiāla popularizēšana caur e-vidi), drop-box krātuves papildināšana ar jaunām idejām un savu darba pieredzi, kā arī turpināt popularizēt savu valsti, pilsētu un darbu ar bērniem ar speciālām vajadzībām.

Sakām milzum lielu paldies Daugavpils pilsētas pašvaldībai par finansiālo atbalstu, kā arī Daugavpils pilsētas 2. un 4.speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei, Daugavpils Ruģeļu un 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādei par sadarbību un savas darba pieredzes nodošanu ārzemju pedagogiem. Paldies AS „Latvijas Valsts meži” par izglītojošu pasākumu organizēšanu, kā arī izglītojamo vecākiem par atbalstu un ieguldīto darbu!
 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas 9.speciālās

 pirmsskolas izglītības iestādes

 vadītāja I.Andrijauskiene

 Eiropas Savienības mūžizglītības programmas COMENIUS skolu daudzpusējās partnerības projekts „From tiny acorns giant oak trees grow” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

Mani darbi šodien – labākai nākotnei rītdien

22.05.2015.
Ar pozitīvām emocijām Daugavpils pilsētas 9.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē š.g. 19.maijā tika organizēts COMENIUS projekta „From tiny acorns giant oak trees grow” noslēguma pasākums, kas iestādes teritorijā pulcēja gan bērnus, gan pedagogus.
Ilgtspējīgas domāšanas attīstīšana, ekoloģiskā audzināšana, dzīves cikls, saudzīga attieksme pret apkārtējo vidi, enerģijas taupīšana un atkritumu šķirošana – tās bija galvenās projekta tēmas, pie kurām šos divus gadus strādāja pedagogi un bērni. Šis laiks ir paskrējis nemanot un pienākusi kulminācija, kad mēs varam atcerēties un padomāt par to, ko esam ieguvuši un sasnieguši šajā laika periodā. Viena no aktivitātēm projekta noslēgumā bija plakātu un bukletu izstrāde, kur tika atspoguļotas svarīgākās atziņas un ieguvumi. Mūsu iestāde izveidotos bukletus pēdējā projekta vizītē Kiprā dāvināja projekta dalībvalstīm, kā arī pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem par veiksmīgu un izdevušos sadarbību. Pēc labi padarītā darba mēs sarīkojām arī svētkus – projekta noslēguma pasākumu, par labvēlīgo gaisotni kurā rūpējās Ezītis, kura lomā iejutās skolotāja-logopēde G.Romanceviča, kā arī Ozols – speciālo vājredzīgo un neredzīgo pirmsskolas izglītības skolotāja I.Puķe un, protams, Eko meitene – speciālo vājredzīgo un neredzīgo pirmsskolas izglītības skolotāja I.Grigorjeva. Savukārt par „Mazo ozolzīlīti” pasākuma laikā tika izvēlēts grupas „Bitīte” izglītojamais G.Trockis, bet „Lietus lāsīte” bija sagatavošanas grupas izglītojamā M.Voroņina. Pasākuma laikā mēs devāmies aizraujošā piedzīvojumā par to, kā no mazas ozolzīlītes izauga liels un stalts ozols. Eko meitene un Ezītis kopā ar bērniem dziedāja jautras dziesmas, devās rotaļās un stafetēs. Kopā ar pasākuma varoņiem bērni atkārtoja projekta laikā uzzināto par enerģijas taupīšanu, par saudzīgu attieksmi pret vidi, ūdeni un apkārtējo dabu, kā arī par atkritumu šķirošanu.
Pasākuma laikā mūs priecēja arī mūsu iestādes konkursā „Zirņa bērni” pārstāvētie mazie aktieri no grupas „Pasaciņa” – D.Rudgalvis, K.Čepuļonoka, Z.Gaiduka, D.Zaņevskis un A.Borisovs, kas izspēlēja Raiņa dzejoli „Zirņa bērni”. Līdz noslēguma pasākuma katrā grupā tika organizētas tematiskās nodarbības par projektu, par dalībvalstīm, kā arī radošās darbnīcas, kur bērni pašu rokām dažādās tehnikās darināja projekta valstu – Zviedrijas, Spānijas, Anglijas, Beļģijas, Islandes, Kipras un Latvijas – karogus. Un jau pasākuma laikā bērni ar prieku rādīja savu paveikto darbu – krāšņos karogus, vienlaicīgi atkārtojot par katru projekta valsti. Noslēdzot piedzīvojumu, bērni kopā ar skolotājām uz asfalta ar krāsainiem krītiņiem zīmēja savus iespaidus par projektu. Par muzikālo noskaņojumu rūpējās mūzikas skolotāja N.Lazareviča, kura aktīvi iesaistīja ikvienu bērnu un pedagogu pasākuma norisē.
Bērnība ir tas laiks, kad bērns mācās izzināt pasauli, apgūst dažādas dzīves prasmes. Pieaugušie ir tie, kas dažādos veidos māca bērniem rūpēties vienam par otru, par apkārtējiem, kā arī par dabu un apkārtējo vidi. Pedagogi un vecāki ir tie, kas audzina bērnos prasmi uzņemties atbildību par savu rīcību, lai nākotnē ikviens no mums varētu redzēt padarītos darbus ar prieku un gandarījumi. Ar projekta starpniecību mēs esam izauguši kā stalti un zaļi ozoli un lepojamies par padarīto kopā ar bērniem un vecākiem, jo tikai sadarbojoties un atbalstot citam citu, mēs esam sasnieguši projekta galveno mērķi.
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Anita Laurena
Eiropas Savienības mūžizglītības programmas COMENIUS skolu daudzpusējās partnerības projekts „From tiny acorns giant oak trees grow” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/mani-darbi-sodien-%E2%80%93-labakai-nakotnei-ritdien

COMENIUS projekta noslēguma vizīte Kiprā


20.05.2015.
Turpinot realizēt Eiropas Savienības mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas „Skolu daudzpusējās partnerības” projektu „From tiny acorns giant oak trees grow”, laika posmā no š.g. 8.maija līdz 15.maijam Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Ināra Andrijauskiene, vadītājas vietniece Anita Laurena un pirmsskolas izglītības skolotājas Sintija Šņepste un Vanda Dmitrijeva devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kipru.
Vizīte Kiprā bija īpaša ar to, ka tā bija projekta noslēguma vieta, kur vienkopus pulcējās dalībnieki no Latvijas, Zviedrijas, Spānijas, Beļģijas, Islandes, Anglijas un Kipras. Brauciena laikā mēs ieguvām daudz pozitīvu emociju un iespaidu. Tā bija iespēja iepazīties ar trīs Kipras pirmsskolas izglītības iestādēm – Makedonitissa, Kokkinotrimithia un Liopetri. Makedonitissa pirmsskolas izglītības iestādē „Stylianos Lenas” Nikosijā bija iespēja iepazīties ar skolotāju darba pieredzi projekta ietvaros. Iestādē tika organizēta izstāde, kurā varēja aplūkot bērnu un viņu vecāku izveidotos „brīnumus” no otrreiz izmantotiem materiāliem. Ar krāšņu un skanīgu priekšnesumu bērni sveica ikvienu projekta dalībvalsti un dziedāja dziesmas. Pēc priekšnesuma tika organizēts „Ēdienu festivāls”, kur katra no projekta partnervalstīm prezentēja savas valsts tradicionālos ēdienus.
Noslēguma vizīte – tā bija atskaite par visu projekta laikā no 2013.gada 1augusta paveikto darbu „Ko mēs esam sasnieguši ilgtspējīgas domāšanas attīstīšanā un kādi ir mūsu nākotnes plāni”. Katra valsts prezentēja savus sasniegumus, ieguldīto darbu bērnu ilgtspējīgās domāšanas attīstīšanā un ekoloģiskajā audzināšanā. Konferences laikā pedagogi un iestādes vadītājas diskutēja par ieguvumiem un sasniegumiem projekta laikā, par turpmāko darbību. Beļģija bija sagatavojusi arī prezentāciju, kurā tika atspoguļotas visas septiņas projekta valstis, bērnu iedziedātās himnas katras valsts valodā, kā arī iespaidi no katras vizītes. Savukārt no Latvijas katra projekta dalībvalsts dāvanā saņēma tamborētu ozolzīli, informatīvu bukletu par projekta laikā sasniegto un īstenotajām aktivitātēm, kā arī piemiņas balviņu no AS „Latvijas Valsts meži” drauga Cūkmena. Saulainajā un siltajā Kiprā bija iespēja aplūkot ne tikai pirmsskolas izglītības iestādes, bet arī iepazīties ar valsti, tās apskates objektiem un vēsturi, tradīcijām un garšīgo un bagātīgo virtuvi.
Paldies Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes radošajai komandai un izglītojamo vecākiem par sadarbību un sniegto atbalstu! Sakām milzum lielu paldies arī ikvienai projekta dalībvalstij par pozitīvi labvēlīgo piedzīvojumu divu gadu garumā, par pieredzes uzkrāšanu un viesmīlīgo uzņemšanu viņu valstīs!
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Anita Laurena
un pirmsskolas izglītības skolotāja
Sintija Šņepste

Eiropas Savienības mūžizglītības programmas COMENIUS skolu daudzpusējās partnerības projekts „From tiny acorns giant oak trees grow” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/comenius-projekta-nosleguma-vizite-kipra

Cūkmens apciemo Daugavpili


22.04.2015.
Kopā ar tik reti sastopamo pavasara saulīti š.g. 17.aprīlī AS „Latvijas Valsts meži” vides draugs Cūkmens viesojās Daugavpils pilsētas 9.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē.
Ar jautru un interesantu priekšnesumu Cūkmens iesaistīja iestādes bērnus, pedagogus un tehnisko personālu aizrautīgā piedzīvojumā. Ikviens devās rotaļās, atbildēja uz Cūkmena jautājumiem, sacentās komandu spēlēs, nodeva zvērestu, kā arī kopīgi devās fotografēties. Tā kā Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde no 2013.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.jūlijam realizē Eiropas Savienības mūžizglītības programmas COMENIUS skolu daudzpusējās partnerības projektu „From tiny acorns giant oak trees grow”, rūpes par dabas resursiem, saudzīga attieksme pret apkārtējo vidi, ekoloģiskā audzināšana un ilgtspējīga domāšana ir mūsu iestādes galvenās prioritātes.
Pateicībā par sadarbību Daugavpils pilsētas 9.speciālo pirmsskolas izglītības iestādies kuplais bērnu pulciņš mūzikas skolotājas N.Lazarevičas pavadījumā Cūkmenam, nodziedot skaistu dziesmiņu „Tīrai Latvijai”. Iestādes vadītāja I.Andrijauskiene pasniedza pateicības rakstu Cūkmenam, savukārt vadītājas vietniece A.Laurena Cūkmenam dāvināja pašu rokām no diegiem darinātu ozola zīli, kas simbolizē mūsu projekta galveno ideju, kas latviski nozīmē „No mazas ozolzīles lieli ozoli aug”. A.Laurena iepazīstināja Cūkmenu ar projekta būtību, kur ir atspoguļots mūsu skatījums uz ilgtspējīgu domāšanu, ekoloģisko audzināšanu un labvēlīgu attieksmi pret apkārtējo vidi. Pieredzes apmaiņas pasākumā piedalījās pārstāvji no Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes, Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādes un Daugavpils pilsētas 2. un 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes.
Par Cūkmena labajiem darbiem ikviens no Jums var uzzināt sociālajos tīklos: www.cukmens.lv,www.facebook.com/cukmens, kā arī http://www.draugiem.lv/cukmens.lv/
Paldies Cūkmenam un AS „Latvijas Valsts meži” par sadarbību un bērnu izglītošanu Latvijas dabas resursu saglabāšanā un saudzēšanā!
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Anita Laurena

Eiropas Savienības mūžizglītības programmas COMENIUS skolu daudzpusējās partnerības projekts „From tiny acorns giant oak trees grow” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/cukmens-apciemo-daugavpiliDaugavpils pilsētas jubileju sagaidot


16.02.2015.
2015.gads ir Daugavpils jubilejas gads. Par godu pilsētas 740.dzimšanas dienai, Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde jau laicīgi gatavojas šiem svētkiem. Lai iepriecinātu mūsu pilsētu tik nozīmīgā dienā, iestādē no 9.februāra līdz 13.februārim tika organizēta projektu nedēļa „Daugavpils – mana pilsēta” ar mērķi attīstīt bērnos patriotisko audzināšanu, sistematizējot zināšanas par Daugavpils pilsētu, akcentējot viņu radošās iemaņas un komunikatīvās spējas.
Projektu nedēļas laikā bērni ne tikai iesaistījās radošajās darbnīcās, bet arī izteica labus vārdus par dzimto pilsētu, domāja un kopā ar skolotājām, attīstot savas radošās prasmes, veidoja skaistas dāvanas pilsētai ar novēlējumiem. Skaista, tīra, zaļa, mīļa, mājīga, apdzīvota, liela un bagāta – tāda, pēc bērnu domām, ir Daugavpils. Katrā grupiņā tika veidotas praktisko darbiņu un grāmatu izstādes. Projektu nedēļas noslēgumā katrā grupā tika organizēts pasākums „Daugavpils pilsētai 740”, kurā bērni sistematizēja savas zināšanas par pilsētu, devās rotaļās un veidoja krāsainus puķu pušķus ar novēlējumiem. Kā ikvienā dzimšanas dienā, neatņemama svētku sastāvdaļa ir dziesma, tāpēc pasākuma noslēgumā bērni veltīja Daugavpilij dziesmu „Daudz baltu dieniņu”.
Ikviena dzimšanas diena ir gaidīts pasākums, tāpēc dāvāsim mūsu pilsētai neaizmirstamus svētkus visi kopā!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Anita Laurena
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/daugavpils-pilsetas-jubileju-sagaidot


COMENIUS projekta „From tiny acorns giant oak trees grow” realizācija Daugavpilī


11.02.2015.
No š.g. 4.februāra līdz 6.februārim Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde uzņēma Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējās partnerības” projekta „From tiny acorns giant oak trees grow” dalībvalstis no Zviedrijas, Anglijas, Kipras, Spānijas, Islandes un Beļģijas. Projekta partneri dalījās savā pieredzē otrreizējo materiālu izmantošanā un ilgtspējīgās domāšanas attīstībā.Projekta materiāls tiek ievietots sociālajos tīklos, par tā saturu atbild izdevēji, un tas neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūras viedokli, un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas.
Pasākuma mērķis bija iepazīstināt projekta partnerus ar Latvijas kultūru, ar Latvijas izglītības sistēmu, ar iekļaujošās izglītības iespējām, ar darba pieredzi ilgtspējīgās attīstības veicināšanā un ekoloģisko audzināšanu. Ar Latvijas un Daugavpils pilsētas izglītības sistēmu un procesu iepazīstināja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieki.
Gatavojoties šim pasākumam, tika ieguldīts milzīgs darbs. Gribas atzīmēt spilgtākās aktivitātes un pasākumus kopā ar bērniem. Katrā grupā pedagogi iesaistīja bērnus dažādās darbībās, kas tika balstītas uz materiālu otrreizējo izmantošanu. Grupās tika izveidoti atkritumu konteineri papīra un plastmasas izstrādājumiem, kuros bērni mācījās šķirot atkritumus, kā arī turpinājās darbs ilgspējīgas domāšanas attīstībā. Katrā grupā tika izveidoti dabas centri ar pašu stādītiem dārzeņiem un vāzēs ieliktiem koku zariem, un vērojot dārzeņu augšanu un zaru plaukšanu, bērni mācījās pierakstīt novērotos rezultātus tabulās un novērojumu kalendāros. Protams, neizpalika arī bērnu radošās darbnīcas, kurās no dažādiem materiāliem tika izveidoti skaisti un neparasti darbiņi dažādās tehnikās. Iestādē tika organizēti pasākumi, kā rezultātā bērni ne tikai tika iepazīstināti ar ekoloģiskām tēmām, bet arī praktiski darbojās. Kā viens no aizraujošākajiem pasākumiem bija „Bērnu modes skate”, kur ikviens bērns iejutās modeļa lomā, prezentējot savus tērpus un atribūtus, kurus izveidoja vecāki no otrreiz lietojamajiem materiāliem. Savukārt, tematiskajās nodarbībās „Papīra pārstrādes ceļš” latviešu valodas skolotāja A.Laurena vecākās grupas bērnus iepazīstināja ar papīra šķirošanas būtību, kā arī ar to, kā top jauns papīrs un kur to var izmantot. Grupas „Varavīksne” skolotājas I.Seļska un V.Dmitrijeva iesaistīja bērnus papīra pārstrādes procesā, kā rezultātā no pārstrādātām papīra olu kastēm tapa jaunas papīra medaļas, kas tika uzdāvinātas katrai grupai par dalību modes skatē. Tā bija iespēja arī veidot vāzes, puķes un putniņus no pārstrādātā papīra, krāsot to un izmantot kā rotājumu. Pedagoģes G.Romanceviča, I.Puķe un I.Grigorjeva sagatavoja pasākumu „Es – dabas draugs”, kur bērni devās aizraujošā piedzīvojumā par vides sakopšanu un šķirošanas nozīmi. Grupas „Pasaciņa” čaklie bērni kopā ar skolotājām S.Šņepsti un E.Nihnidoviču nokļuva pasakā par bitēm, kur tika veidotas paštaisītas vaska sveces. Jaunākās grupas „Pīlīte” skolotājas A.Kolosova un T.Veļičko kopā ar bērniem organizēja labdarības akciju „Pabarosim putniņus kopā un saudzēsim dabu”, kur tika iesaistīti grupas vecāki. Šo akciju atbalstīja arī pārējās grupas. Skolotājas M.Čaplinskas vadībā sagatavošanas grupas „Bitīte” bērnu darba rezultātā tika izveidoti informatīvie stendi par šķirošanu, pārstrādi, kā arī netradicionālais dabas centrs, izmantojot otrreizējo un dabas materiālu. Gribas atzīmēt, ka mūsu iestādē liels darbs ir paveikts, pedagogiem pašrocīgi veidojot metodiskos līdzekļus no dažādiem materiāliem.
Projekta dalībvalstu uzņemšana Daugavpils pilsētas 9.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē tika balstīta, pirmkārt, uz pieredzes materiāla popularizēšanu un, otrkārt, uz latviešu tautas kultūras izzināšanu. Iestādes bērni un pedagogi, tērpušies tautu tērpos, uzņēma Comenius projekta partnervalstis ar skaistām latviešu tautas dziesmām un dejām. Ciemiņiem bija iespēja iepazīties ar pedagogu darba pieredzi. Vizītes laikā ārzemju ciemiņi tika iepazīstināti ar Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādes un Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes darba pieredzi. Bija organizēti pasākumi Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada tūrisma objektu apskatei.
Ikvienam pasākuma dalībniekam tika dāvināts viens no latviešu tautas dārgumiem – adīti dūraiņi, bet jau maija sākumā mēs dosimies pieredzes apmaiņā uz Kipru.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja
Ināra Andrijauskiene
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/comenius-projekta-%E2%80%9Efrom-tiny-acorns-giant-oak-trees-grow%E2%80%9D-realizacija-daugavpili


Rūķis liels un rūķis mazs strādā visu dienu


11.12.2014.
Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde rotāšanas darbus uzsākusi jau laikus, lai šis bezsniega drūmais laiks kļūst nedaudz gaišāks. Ienākot iestādē, var sajust Ziemassvētku gaidīšanas burvību, priecāties par jauko noformējumu.
Iestādes latviešu grupa „Pasaciņa”, gaidot jaukos svētkus, darbojas ļoti aktīvi. Grupā ieejot, katru dienu bērnus sagaida pašgatavots adventes kalendārs, kurā bērniem ir sagatavots katras dienas uzdevums, lai šis laiks mums liktu mazliet aizdomāties, rūpēties par sev tuvajiem, saviem draugiem, lai mūsu mājās valdītu miers un saticība, rūpes un, protams, liela darbošanās, gatavojoties svētkiem. Kā gan bez kāda maza brīnuma, ja veiksmīgi tiek izpildīts uzdevums! Visi bērni kopīgi grupā rotāja skaisto eglīti senā un latviskā stilā – ar piparkūkām, ar dabas materiāliem, ar āboliem un konfektēm. Un tad sajūtama svētku smarža…
Šie svētki ir ģimenes tradīciju izkopšanu laiks, tāpēc arī mūsu vecmāmiņas un māmiņas ir parūpējušās par skaistu izstādi „No vecmāmiņas pūra lādes”, kur ir apskatāmi adīti cimdi, zeķes, šalles, rotaļlietas. Šī izstāde mums dod iespēju uzslavēt mūsu māmiņas un vecmāmiņas par viņu talantiem, jo uz šiem darbiem ir redzami daudzi un dažādi latviešu raksti un ornamenti.
Svētku gaidīšanas laiks arī ir brīnumu laiks, kad grupā tiek lasītas daudzas pasakas. Tāpēc tika uzaicināti ciemiņi no bērnu bibliotēkas „Zīlīte”, kas lasīja K.Skalbes pasaku „Kaķīša dzirnavas”. Bērnus apciemoja baltais un melnais kaķītis, stāstot par saviem piedzīvojumiem. Bērni tika iepazīstināti ar jaunākajām bērnu grāmatām, aicināti kopā ar vecākiem apmeklēt bērnu bibliotēku.
Katrā mūsos dzīvo mazs bērns, tāpēc šis laiks mums visiem ir īpašs un satraucošs…

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
pirmsskolas skolotājas
Sintija Šņepste,
Edīte Nihnidoviča
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/rukis-liels-un-rukis-mazs-strada-visu-dienu
Pieredzes apmaiņas pasākums speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu un grupu pedagogiem

02.12.2014. Daugavpils pilsētas 9.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē tika organizēts pieredzes apmaiņas pasākums speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālo grupu pedagogiem un speciālistiem par tēmu: „Iespēju potenciāls pareizas matemātiskās valodas attīstībai speciālo pirmsskolas un speciālo mazākumtautību programmu īstenošanā”.
Pasākuma mērķis bija iepazīstināt un parādīt daudzveidīgu iespēju potenciālu, kādā veidā tiek attīstīta matemātiskā valoda dažādu rotaļnodarbību organizēšanā. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja vērot atklātās nodarbības dažāda vecuma bērniem. Grupā „Bitīte” (6 gadi) tika piedāvāta latviešu valodas rotaļnodarbība ar pasakas elementiem, ko vadīja latviešu valodas skolotāja Anita Laurena. Grupas „Pasaciņa” (5 gadi) pirmsskolas izglītības skolotājas Sintija Šņepste un Edīte Nihnidoviča piedāvāja bērniem darbu par tēmu: „Loģiskās domāšanas attīstība bērniem ar redzes traucējumiem”, izmantojot interaktīvo tāfeli. Speciālo vājredzīgo un neredzīgo pirmsskolas izglītības skolotāja Iraīda Grigorjeva organizēja individuālo darbu, akcentējot bērna individuālās spējas un prasmes. Grupā „Varavīksne” (4-5 gadi) bērniem tika novadīta nodarbība par tēmu: „Eksperimenti bērniem ar redzes traucējumiem”, kur pirmsskolas izglītības skolotājas Vanda Dmitrijeva un Irīna Seļska attīstīja bērnu prasmes jēdziena „mērs” apguvē. Grupas „Pīlīte” bērniem (3 gadi) tika piedāvāta integrētā rotaļnodarbība ar matemātikas dominanti, ko vadīja speciālo vājredzīgo un neredzīgo pirmsskolas izglītības skolotāja Irina Puķe. Pasākuma otrajā daļā skolotājs-logopēds Gaļina Romanceviča skaidroja jēdziena „matemātiskā valoda” izpratni, kā arī dalījās pieredzē, kā matemātiskā valoda tiek attīstīta logopēdiskajā darbā. Savukārt, pirmsskolas izglītības skolotāja Tatjana Veļičko atspoguļoja, kādas metodes un paņēmieni tiek izmantoti matemātiskās valodas attīstībā ārpusnodarbību laikā jaunākā vecuma bērniem. Toties grupas „Bitīte” pirmsskolas izglītības skolotāja Marija Čaplinska demonstrēja iespēju potenciālu pareizas matemātiskās valodas attīstībai ārpusnodarbību laikā sagatavošanas grupas bērniem. Tika organizēta metodisko materiālu izstāde, kur ikvienam dalībniekam bija iespēja smelties idejas pirmsskolas izglītības skolotāju pašu veidotajām spēlēm un didaktiskajam materiālam. Par muzikālajiem pārsteigumiem rūpējās mūzikas skolotāja Nataļja Lazareviča, piedāvājot skatītājiem bērnu iedziedāto dziesmiņu un deju.
Veiksmīga bērna izaugsme nav iedomājama bez valodas attīstības, tajā skaitā bez matemātiskās valodas, tāpēc jau pirmsskolā liels uzsvars tiek likts uz bērna valodas pilnveidošanu un attīstību. Svarīgi ir atcerēties, jo daudzveidīgāk un interesantāk tiek organizēts darbs ar bērniem, jo produktīvāk norisinās viņa attīstība.
  

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja

Ināra Andrijauskiene

Ceļojums pa Daugavas lokiem


20.10.2014.
Atverot „UNESCO mantojuma skapi”, mēs varam apskatīt 14 Latvijas mantojuma dārgumus. Daugavas loki ir viens no Latvijas mantojuma apskates objektiem, par kuru visas nedēļas laikā dažādos veidos tika pastāstīts un parādīts Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes mazajiem un lielajiem klausītājiem.
Izmantojot interaktīvos līdzekļus, bērni tika iepazīstināti ar dabas parku Latgalē – Daugavas lokiem. Tā bija iespēja būt kā putniem – ar video palīdzību palūkoties uz dabas brīnumu no putna lidojuma. Paši mazākie iestādes bērni no grupas „Pīlīte” iepazinās ar Latvijas lielāko upi – Daugavu, no dabas materiāliem veidoja Daugavas lokus un devās rotaļā par Daugaviņu. Viena no interesantākajām aktivitātēm gan bērniem, gan pieaugušajiem bija mūsu iestādes darbinieces Tatjanas Panovskas teatralizētais stāstījums par Daugavas loku rašanos, kura galvenie varoņi bija Zaķītis un Lapsiņa. Tatjana vienkāršā un uzskatāmā veidā pastāstīja, kā cilvēki Naujenes pusē dzīvoja senāk, kā arī sniedza priekšstatu, kas interesants pašlaik ir apskatāms Daugavas loku krastos. Katra grupa sadarbībā ar bērnu vecākiem veidoja grāmatas par Daugavas lokiem, ko varēja apskatīt ikviens interesents. Nedēļas noslēgumā bērni devās rotaļā par Daugavu, tiltiņu, kā arī dziedāja dziesmas par Latviju.
Paldies mūsu atsaucīgajiem pedagogiem, radošajiem vecākiem un T.Panovskai par bērnu patriotisma audzināšanu, iepazīstināšanu ar vienu no Latvijas dārgumiem Latgalē – Daugavas lokiem, kā arī bērnu radošo prasmju izkopšanu!
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 9.speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Anita Laurena
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/celojums-pa-daugavas-lokiemPasaules Redzes diena kopā ar Vinniju Pūku


14.10.2014.
Ir tik patīkami redzēt zelta rudens burvīgās krāsas, lūkoties baltajās sniega kupenās, apskatīt tik tikko izdīgušo zālīti un vērot košās vasaras puķes. Laba redze ir pamats tam, lai ikviens no mums varētu saskatīt brīnumskaistās krāsas visa gada garumā. Šogad 9.oktobris bija veltīts Pasaules Redzes dienai, ko tradicionāli atzīmē Daugavpils pilsētas 9.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē.
Šogad šī diena tika atzīmēta ar pasakas „Vinnijs Pūks un viņa draugi” varoņu – Vinnija Pūka, Trusīša un zinošās Pūces – viesošanās mūsu iestādē. Iestādes radošais pedagogu kolektīvs iejutās pasaku varoņu tēlos, piedāvājot rokas leļļu teatralizētu priekšnesumu, lai interesantā veidā pastāstītu bērniem, kā rūpēties par redzi. Iesaistoties dažādās Pūces piedāvātajās aktivitātēs, bērni izzināja labas redzes nosacījumus, redzes nostiprināšanai noderīgus un veselīgus pārtikas produktus, kā arī dziedāja jautras dziesmiņas par Vinniju Pūku un brillēm.
Kā pārsteigums pasaku varoņiem bija katras grupiņas kolektīvi veidotās paštaisītas brilles no dabas materiāliem, ko pasākuma noslēgumā bērni uzdāvināja Trusītim, kurš bija pazaudējis savas brilles. Bērni ne tikai jautri pavadīja laiku ar pasaku varoņiem, bet arī iepriecināja Trusīti un padarīja krāsaināku un skaistāku viņa pasauli. Saudzējiet savu redzi un izbaudiet zelta rudens burvību!
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Anita Laurena
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/pasaules-redzes-diena-kopa-ar-vinniju-pukuZinātnes tehnoloģijas bērnu acīm


03.10.2014.
Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, realizējot Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējās partnerības” projektu „From tiny acorns giant oak trees grow”, piedāvāja bērniem iespēju ielūkoties zinātnē. Projekta tēma, pie kuras līdz oktobra vidum strādā visas projekta dalībvalstis – Spānija, Anglija, Kipra, Beļģija, Islande un Latvija, ir „Zinātne. Tehnoloģijas. Ilgtspējība”.
Projekta ietvaros sagatavošanas grupas bērni Daugavpils Zinātnes festivāla ietvaros apmeklēja jauno Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģijas korpusu. Ekskursija sniedza iespēju bērniem apskatīt dažādas izstādes, ūdens cirkulācijas procesu, kā arī ielūkoties mikroskopā. Grupa „Pasaciņa” devās uz Latgales Zooloģisko dārzu, kur gida pavadībā paplašināja savas zināšanas par dzīvniekiem, to dzīvesveidu un daudzveidību. Tā bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas dažādos aktīvos un radošos veidos, ko piedāvāja ekskursijas vadītāja.
Apmeklējot Rīgas ielas svētkus Daugavpilī septembrī, droši vien daudzu uzmanību piesaistīja Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes organizētā Mākslinieku darbnīca, ko pārstāvēja mākslinieki Mairita un Ivo Folkmaņi, kas demonstrēja dažādas mākslas burvības. Tāpēc 2014.gada 2.oktobrī uz Daugavpils pilsētas 9.speciālo pirmsskolas izglītības iestādi tika uzaicināta māksliniece Mairita Folkmane, kas kopā ar bērniem radošajās darbnīcās no krāsaina papīra veidoja raķetes. Raķetes palaišanas ierīce bija pašu mākslinieku rokām darināta, iespaidīga un bērniem labi saprotama. Kad visas raķetes bija izgatavotas, tad bērni un pedagogi sapulcējās iestādes teritorijā, kur notika demonstrējums – raķešu lidojums. Bērniem tā bija iespēja saprast un redzēt procesu, kā raķete var uzlidot gaisā. Paldies Mairitai un Ivo Folkmaņiem par sadarbību, nesavtīgu darbu un bērnu radošo un māksliniecisko prasmju veidošanu!
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Anita Laurena
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/zinatnes-tehnologijas-bernu-acimIelīgojām vasariņu kopā!


25.06.2014.
Līgo svētki ir tas laiks, kad zeme zied brīnumskaistās krāsās, kad visapkārt ir jūtama vasaras smarža, kad visa pasaule dzied skaistas dziesmas. Tas ir laiks, kad gribas basām kājām skriet pa rasainu pļavu, lasīt jāņuzāles un pīt košus vainagus. Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs kopā ar bērniem lustīgi ielīgoja vasariņu.
Visu gadu dziesmas krāju, līgo, līgo,
Jāņu dienu gaidīdama, līgo, līgo.
Nu atnāca Jāņu diena, līgo, līgo,
Nu dziesmiņas jārisina, līgo, līgo.
(L.t.dz.)
Ar jautrām dziesmām, dejām un rotaļām, ar bērnu smiekliem un Jāņu vainagiem tika svinēti Līgo svētki. Kā katru gadu, arī šogad ikvienu līgotāju pie sevis uzņēma saimniece, kuras lomā iejutās pirmsskolas izglītības skolotāja Edīte Nihnidoviča. Saimniece pastāstīja Jāņa bērniem ticējumus par Līgo svētkiem, iepazīstināja ar svētku svinēšanas tradīcijām un izdancināja, lai jautra noskaņa un dzīvesprieks būtu katra līgotāja sirsniņā. Līgo svētkos jo īpaši jautru noskaņu rada paša Jāņa klātbūtne. Pirmsskolas izglītības skolotāja Sintija Šņepste Jāņa tēlā ar jautrām rotaļām un dejām radīja lustīgu līgošanu, bez kuras šie svētki nav iedomājami. Sadarbībā ar bērnu vecākiem tika sapīti vainagi katram bērnam. Jāņu siers un garšīgi pīrādziņi ir Līgo svētku tradicionālie ēdieni, kas lutināja arī mūsu iestādes līgotāju vēderus. Paldies visiem līgotājiem par sniegtajām pozitīvajām emocijām Līgo svētkos!
Mūsu iestādes kolektīvs un bērni novēl izbaudīt vasaras sauli, kas šogad tik reti mūs lutina, kā arī piedāvātās iespējas atpūsties pie dabas, jo vasara taču ir tikai vienreiz gadā!
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Anita Laurena
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/ieligojam-vasarinu-kopa


Mūsu pilsēta un mīļās mājas – Daugavpils


06.06.2014.
Daugavpils ir pilsēta, kur koki aug visstaltākie, kur cilvēki visjaukākie, kur pļavas zied visskaistāk, kur valda māju sajūta. Lai iepriecinātu pilsētu svētkos un atcerētos, cik tā mums ir dārga, Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs kopā ar bērniem radīja svētkus.
Svētki ir tas laiks, kad ikviena cilvēka sirsniņā ir prieka un laimes sajūta, kad gribas dalīties ar citiem, kad visa pasaule liekas krāšņa un valda pozitīva noskaņa. Mūsu iestādes kolektīvs un bērni sveica Daugavpili svētkos ar lustīgām dziesmām, rotaļām un aktivitātēm. Lai izteiktu to, cik mūsu pilsēta ir dārga, katrs bērns ar krāsainiem krītiņiem uz asfalta zīmēja savu sarūpēto dāvanu pilsētai. Jautra, skaista, zaļa, liela, mīļa, draudzīga un cilvēku pilna – tāda, pēc bērnu domām, ir mūsu pilsēta. Kā jau katros svētkos, neatņemama to sastāvdaļa ir pārsteiguma momenti, ko ikviens bērns saņēma svētku noslēgumā.
Nekur nav tik labi kā mājās, kur valda sirsnība un mīlestība. Mēs lepojamies ar savu pilsētu – Daugavpili!
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Anita Laurena
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/musu-pilseta-un-milas-majas-%E2%80%93-daugavpils


Māmiņas un vecmāmiņas – visskaistākie ziedi pasaulē!

16.05.2014.
Laikā, kad visu zemīti pārklāj ziedošo ābeļziedu smarža, kad visapkārt ir silti un patīkami, tiek svinēti vismīļākie un vissirsnīgākie gada svētki – Mātes diena. Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes bērni kopā ar grupu skolotājām radīja neaizmirstamus svētkus savām mīļajām māmiņām un vecmāmiņām.
Saulīt’ silta, māmiņ’ jauka -
Abas vienu labumiņu:
No saulītes silti rīti,
No māmiņas mīļi vārdi. 
(L.t.dz.)
Lai iepriecinātu savas dārgās māmiņas un vecmāmiņas, bērni jau laicīgi gatavojās svētkiem. Pirms svētku dienas grupiņas sadarbībā ar bērnu vecākiem organizēja foto izstādes, kur tika apskatīti interesanti mirkļi, ko bērni pavada kopā ar savu ģimeni. Katrs bērns rādīja savas fotogrāfijas, pastāstot krāsainākos piedzīvojumus no savas dzīves. Gatavojoties Māmiņu dienai, katrā grupā tika veidotas apsveikumu kartītes un puķītes no dažādiem materiāliem un ielūgumi. Kā pārsteigumus bērni savām māmiņām un vecmāmiņām bija sagatavojuši ne tikai skaistus dzejolīšus un dziesmas, bet arī teatralizētus priekšnesumus, kuros bērni iejutās pasaku tēlos. Ar emocionālu priekšnesumu bērni radīja svētku noskaņu, un vislielākais prieks bija redzēt laimīgus bērnus kopā ar savām māmiņām un vecmāmiņām.
Māmiņu maigie pieskārieni, sapratne, mīlestība, labie vārdi un drošais plecs ir tas, kas dara laimīgu ikviena bērniņa sirsniņu. Paldies, mīļās māmiņas un vecmāmiņas, ka Jūs esat līdzās!
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Anita Laurena
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/maminas-un-vecmaminas-%E2%80%93-visskaistakie-ziedi-pasaule

Mazo rociņu darbs tīrai un sakoptai Latvijai!


06.05.2014.
Jau kopš 2008.gada tiek rīkota Vislatvijas „Lielā Talka”, kuras ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā. Turpinot iesākto tradīciju, 25.aprīlī Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs devās padarīt vēl skaistāku savas iestādes teritoriju.
Lielā Talka nebija tikai sava brīvā laika pavadīšana pie dabas, bet arī liels darbs, kas tika ieguldīts, gatavojoties šai dienai. Ekoloģiskā audzināšana ir viena no aktuālākajām tēmām šajā mācību gadā Eiropas Savienības mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas skolu daudzpusējās partnerības skolu projekta „From tiny acorns gigant oak trees grow” ietvaros, kur bērni visa gada garumā tiek iesaistīti dažādās radošās aktivitātēs. Bērniem uzsvars tika likts uz to, ka jebkurš cilvēks ir atbildīgs par apkārtējās vides tīrību, ka tikai, mainot savu attieksmi, mēs varam panākt vides ilgtspējīgu attīstību.
Lielās Talkas dienā visi talcinieki sapulcējās pie iestādes, kur ar kopīgu sasveicināšanās dziesmu un jautru rīta vingrošanu tika atklāta talka. Liels uzsvars tika likts uz drošības jautājumu atkārtošanu. Ar grābekļiem, lāpstām, slotām, lejkannām rokās un labu garastāvokli visi ķērās pie darba. Pavasarīgas mūzikas pavadījumā talkas dienā tika sēta zālīte, ravētas un stādītas puķes. Pēc labi pavadīta darba bērni kopā ar skolotājām devās uz savām grupiņām un veica radošu uzdevumu, kā rezultātā tapa pašdarināta grāmata ar bērnu darbiņiem.
Mūsu bērnu un pieaugušo čaklās rociņas ir paveikušas labu darbu, lai mēs dzīvotu tīrā un sakoptā valstī. Tikai, sadodoties visiem rokās, mēs varam sakopt un mīlēt savu zemi, lai pēc vairākiem gadiem mēs redzētu, cik skaistas puķes aug mums līdzās, cik zaļa zālīte līgojas vējā, cik tīras ir upes, ezeri un jūra, cik svaigu gaisu mēs elpojam. Padarīsim Latviju par tīrāko valsti pasaulē!
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Anita Laurena
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/mazo-rocinu-darbs-tirai-un-sakoptai-latvijaiKopā ar saulīti svinam pavasara saulgriežus – Lieldienas


23.04.2014.
Lieldienas ir tradīcijām bagāti svētki, kas katru gadu tiek svinēti pavasarī. Kad laukā ikvienu lutina pavasara saulīte, mēs labprāt dodamies pie dabas un ķeram saules starus. Šogad Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā ar krāšņu priekšnesumu tika svinēti pavasara saulgrieži – Lieldienas.
Klausījos, brīnījos,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumā.
(L.t.dz.)
Lieldienu gaidīšanas laiks bija īpaši radošs – bērni zīmēja un veidoja dažādus darbiņus, tika izrotātas grupiņas un iestāde, sadarbībā ar bērnu vecākiem tika veidotas izstādes ar krāsainām Lieldienu kompozīcijām. Bērni kopā ar grupu skolotājām mācījās dzejoļus un tautasdziesmas, dažādas rotaļas un dziesmas, lai svētkos varētu iepriecināt gan sevi, gan citus.
Kad pienāca Lielā diena, visas grupiņas kopīgi sapulcējās iestādes teritorijā, lai priecīgā gaisotnē svinētu svētkus. Svētku gaisotni radīja saimnieces (S.Šņepste) viesmīlība, jautrā Lieldienu zaķa (I.Grigorjeva) klātbūtne un vistiņas (S.Upīte) ciemošanās mūsu iestādē. Visi kopā dziedāja skaistas Lieldienu dziesmiņas, gāja rotaļās, bērni skaitīja dzejoļus un tautasdziesmas, tika ripinātas krāsainas olas, ko katrs bērns bija sarūpējis. Lai visi būtu veseli un stipri, saimniece ikvienu nopēra ar pūpoliem, savukārt zaķis un vista sarūpēja bērniem pārsteigumu. Par muzikālo noskaņojumu rūpējās mūzikas skolotāja N.Lazareviča. Mūsu iestādē Lieldienas tika nosvinētas priecīgi un lustīgi, arī pirmos saules stariņus esam noķēruši, tāpēc aicinām ikvienu izbaudīt saulīti un silto pavasari pie dabas!
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Anita Laurena
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/kopa-ar-sauliti-svinam-pavasara-saulgriezus-%E2%80%93-lieldienas
Ekoloģiskā audzināšana pirmsskolas izglītības iestādē (29.01.2014.)
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/ekologiska-audzinasana-pirmsskolas-izglitibas-iestadeMazo aktieru lielā uzstāšanās


31.03.2014.
Par godu Starptautiskajai teātra dienai Daugavpils pilsētas 9.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē tika organizētas teātra izrādes, kurās mazie aktieri iejutās dažādos pasaku tēlos.
Gatavojoties teātra dienai, ikviena grupa ieguldīja lielu un radošu darbu. Sadarbībā ar bērnu vecākiem tika tamborēti, šūti un adīti dažādi tērpi un maskas, kā arī veidoti atribūti zāles noformējumam. Vecāki ar lielu prieku iesaistījās darbā un palīdzēja grupu skolotājām. Grupu skolotājas mācīja bērniem skaisti un emocionāli runāt un iejusties tēlā, kā arī kopīgi mācījās dziesmas un dažādas rotaļas. Katra grupa veidoja interesantas un krāsainas afišas, lai ikviens interesents varētu apmeklēt plānoto teātra izrādi.
Paši mazākie iestādes bērni no grupas „Pīlīte” rādīja pasaku „Zaķīša pirtiņa”, kur mazajiem palīdzēja skolotājas Tatjana Veļičko, Alla Kolosova un Iraīda Grigorjeva. Grupa „Varavīksne” izvēlējās pasaku „Vilks un četri kazlēni”, kur kopā ar bērniem savas lomas tēloja arī grupu skolotājas Irīna Seļska (vilks) un Vanda Dmitrijeva (puķīte). Grupas „Pasaciņa” bērni bija izvēlējušies pavasarīgu teātra izrādi „Diskotēka pie dīķa”. Ar bērniem kopā bija grupu skolotājas Santa Upīte un Edīte Nihnidoviča, savukārt, sagatavošanas grupiņa „Bitīte” rādīja izrādi „Trīs sivēntiņi”, kur bērniem palīdzēja skolotājas Sintija Šņepste un Marija Čaplinska.
Paldies grupu skolotājām, mūzikas skolotājai N.Lazarevičai un vecākiem par bērniem sniegto prieku – būt labiem aktieriem!
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece
Anita Laurena
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/mazo-aktieru-liela-uzstasanas
Kā no mazas ozolzīles aug liels ozols (03.03.2014.)
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/ka-no-mazas-ozolziles-aug-liels-ozols

Vizīte Spānijā „Es paņemu no dabas to, ko es redzu, dzirdu un atrodu!”


26.05.2014.
Ar pirmajām siltajām maija dienām Latvijas delegācija no Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes, kuras sastāvā bija iestādes vadītāja Ināra Andrijauskiene un pirmsskolas skolotājas Sintija Šņepste, Edīte Nihnidoviča, Irīna Seļska, Marija Čaplinska un Tatjana Veļička, turpināja realizēt Eiropas Savienības mūžiglītības programmas Comenius apakšprogrammu „Skolu daudzpusējās partnerības” projektu „From tiny acorns gigant oak trees grow” un no 14.maija līdz 18.maijam devās vizītē pie saviem kolēģiem uz Karavaku de la Krūzu Spānijā.
No šī gada februāra līdz šī gada maijam Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestāde strādāja pie apakštēmas „What we see, what we hear and find in nature and how we can use it!” Jaunākā vecuma grupa „Pīlīte“ izmantoja tēmu „Vēja enerģija”, spēlējot spēles ar vēju. Jaukta vecuma latviešu grupa „Pasaciņa” turpināja iedziļināties tēmā „Ekoloģija”, izmantojot dabas materiālus zīmēšanas nodarbībās un veicot eksperimentus ar dabas materiāliem ūdenī. Sagatavošanas grupa „Bitīte” veica eksperimentus par tēmu „Augi” un prezentēja, kā var audzēt zāli telpās, lai bērniem būtu interesanti. Vidējā vecuma grupa „Varavīksne” strādāja ar tēmu „Ūdens”, pētot, cik svarīga sāļās mīklas sastāvdaļa ir ūdens, un prezentēja interesantas idejas par dabas stūrīšiem.
Apmeklējot Karavakas de la Kūzas vietējo skolu CEIP LA SANTA CRUZ, ciemiņus no visām projektā iesaistītajām valstīm – Islandes, Zviedrijas, Beļģijas, Anglijas, Kipras, Spānijas un Latvijas – mīļi sagaidīja skolas direktors. Par godu tik dažādu valsts pārstāvju sanākšanai kopā, vietējās skolas bērni sagaidīja ciemiņus ar paštaisītiem katras valsts karodziņiem.
Iestādes darbinieki ar bērniem bija sagatavojuši svētku pārsteigumu, ļaujot ciemiņiem iepazīties ar fragmentiem no karnevāla parādes, bērnu deju kolektīva izpildīto „Lauvu karaļa dziesmu”, bērnu izspēlētu teatralizētu poētisku dialogu starp zemnieku un mauru karaļiem.
Ārvalstu delegācijai tika izstāstīta leģenda par vīna zirgu un demonstrēts zirga izdaiļošanas rituāls. Spāņu kolēģi iepazīstināja ar dienas projekta aktivitāšu plānu un katras valsts delegācija prezentēja savu darbu, ko veikuši šajā periodā. Prezentācijas un idejas, kas tika apspēlētas, bija vienreizējas un interesantas. Katra prezentācija paradīja katrai valstij raksturīgāko un būtiskāko, kā dabas tēma var tikt izskaidrota bērniem.
Dienas laikā tika apmeklēts šīs skolas teritorijā esošais bērnudārzs, kur varēja ielūkoties grupiņās pie bērniem un redzēt viņu ikdienas darbu. Grupiņās ir brīva gaisotne, bērni strādā ar interaktīvo tāfeli, atpūtas brīžos tiek izmantotas relaksējošas dabas skaņas.
Vizītes laikā tika dota iespēja apmeklēt privāto bērnudārzu bērniem no zīdaiņa līdz trīs gadu vecumam, kur varēja uzdodot jautājumus, uzzināt par šīs iestādes darbiniekiem, dienas aktivitātēm ar bērniem un iestādes apmaksu.
Nākamās dienas laikā pēc projekta aktivitātēm ārvalstu delegācijām piedāvāja ekskursiju pa Karavaku de la Krūzu, tās pili, kur visus sagaidīja pilsētas mērs un vietējā televīzija. Ciemiņi apmeklēja pilsētas muzeju, kur iepazinās ar spāņu vēsturi un grezno atribūtiku, kā arī apmeklēja vietējo baznīcu.
Katru vakaru spāņu kolēģi savus ciemiņus iepazīstināja ar vietējo virtuvi. Projekta dalībnieki brīvā gaisotnē varēja turpināt diskusijas ar kolēģiem no citām valstīm.
Pēdējā vakarā Karavakā de la Krūzā tika organizēts spāņu deju vakars FIESTA FLAMENCA, kur varēja klausīties un izbaudīt spāņu mūziku un deju soļus.
Vizītes beigās ārvalstu delegāciju pārstāvji apsprieda turpmāko darba plānu un apakštēmu, ar ko visi strādās līdz nākamajai vizītei, kas notiks Beļģijā.
Informāciju sagatavoja :
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
pirmsskolas izglītības skolotāja
Edīte Nihnidoviča
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/vizite-spanija-%E2%80%9Ees-panemu-no-dabas-to-ko-es-redzu-dzirdu-un-atrodu-%E2%80%9D


LABĀS PRAKSES PIEMĒRI

Daugavpils speciālās pirmsskolas izglītības skolotāju pieredze (11.04.2012.)
http://www.lizda.lv/?jaunums=669

Lūgums atbalstīt projektu "Krāsainais bērnības sapnis" (03.02.2014.)
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/lugums-atbalstit-projektu-%E2%80%9Ekrasainais-bernibas-sapnis%E2%80%9D

Mazo aktieru lielā uzstāšanās (31.03.2014.)
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/mazo-aktieru-liela-uzstasanas

Kopā ar saulīti svinam pavasara saulgriežus- Lieldienas (23.04.2014.)
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/kopa-ar-sauliti-svinam-pavasara-saulgriezus-%E2%80%93-lieldienas

Māmiņs un vecmāmiņas- visskaistākie ziedi pasaulē (16.05.2014.)
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/maminas-un-vecmaminas-%E2%80%93-visskaistakie-ziedi-pasaule

Mūsu pilsēta un mīļās mājas- Daugavpils (06.06.2014.)
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/musu-pilseta-un-milas-majas-%E2%80%93-daugavpilsCOMENIUS projekta aktivitātes Beļģijā


22.10.2014.
Š.g. 14.-18.oktobrī Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde Beļģijā dalījās pieredzē ESF starptautisko skolu daudzpusējās partnerības Comenius projektā „From tiny acorns giant oak trees grow” ar tēmu: „Zinātne. Tehnoloģijas. Ilgtspējība.”
Pieredzes braucienā uz Beļģiju devās iestādes vadītāja Ināra Andrijauskiene un pirmsskolas izglītības skolotājas Sintija Šņepste, Alla Kolosova un Irina Puķe. Liels darbs tika ieguldīts, gatavojoties braucienam uz Antverpeni Beļģijā. Iepazīstot vietējās pašvaldības darbu ar tehnoloģijām un ilgtspējību, grupa „Pasaciņa” devās uz Latgales Zooloģisko dārzu un iepazinās ar daudzveidīgo dzīvnieku un kukaiņu pasauli. Sagatavošanas grupas „Bitīte” bērni devās ekskursijā uz Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusu, kur apskatīja dažādas izstādes, pētīja zemes slāņus un ielūkojās mikroskopā. Mērķtiecīgi turpinās darbs bērnu ilgtspējīgas domāšanas veidošanā. Grupa „Pīlīte” sadarbībā ar vecākiem izzināja mājdzīvnieku pasauli, gala rezultātā izveidojot video prezentāciju „Rūpes par dzīvniekiem”. Grupa „Varavīksne” turpināja izzināt ūdens īpašības, veicot eksperimentus un pētījumus. Sadarbojoties ar Daugavpils pilsētas māksliniekiem Ivo un Mairitu Folkmaņiem, kopā ar bērniem tapa pašu rokām veidotas raķetes. Šajā periodā turpinājās dažādas aktivitātes progresu pieredzē ar augiem un enerģijas taupīšanu.
Vizītes laikā katra dalībvalsts – Islande, Zviedrija, Beļģija, Anglija, Kipra, Latvija un Spānija – demonstrēja savu pieredzes materiālu, dalījās pieredzē un diskusijās. Iespaidīgākais materiāls vizītes laikā bija Islandes video par pašvaldības darbu augu audzēšanā Reikjavīkas siltumnīcās. Katra valsts prezentēja bērnu iedziedātu projekta himnu, kurai mūziku komponējuši Beļģijas pārstāvji, bet piedziedājumā vārds „aug” ir katras dalībvalsts valodā. Vizītes noslēguma dienā Beļģijā mūsu iestāde iepazīstināja ar pašizveidoto videomateriālu par Latviju, par iespaidīgākajiem apskates objektiem mūsu valstī, Rīgā un Daugavpilī.
Pavisam drīz – jau 2015.gada februāra sākumā visas dalībvalstis ieradīsies uz pieredzes apmaiņas pasākumu Latvijā, Daugavpils pilsētas 9.speciālo pirmsskolas izglītības iestādē. Līdz februāra sākumam ir daudz darba, kas jāpaveic, sagaidot projekta ciemiņus mūsu iestādē un pilsētā.
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja
Ināra Andrijauskiene
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/comenius-projekta-aktivitates-belgija

Daugavpils izglītības iestādēs noslēgusies UNESCO nedēļa (17.10.2014.)
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/daugavpils-izglitibas-iestades-noslegusies-unesco-nedela


Augt - tas nozīmē arī uzzināt ko jaunu


 30.10.2013.
Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde laika periodā no 01.08.2013. līdz 31.07.2015. realizē Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējās partnerības” projektu „From tiny acorns giant oak trees grow’.
Projekta laikā mēs vēlamies iepazīstināt bērnus ar dzīves ciklu, lai mudinātu saudzīgi izturēties pret dabu, ekoloģiju, veidot ilgstpējīgu domāšanu dabas resursu taupībā. Projekta ietvaros dalīsimies pieredzē ar Eiropas dalībvalstīm: Kipru, Beļģiju, Spāniju, Zviedriju, Islandi un Lielbritāniju.
No š.g. 16.oktobra līdz 20.oktobrim Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes projekta dalībnieki – iestādes vadītāja Ināra Andrijauskiene un pirmsskolas izglītības skolotāja Sintija Šnepste – piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Lielbritānijā. Programmas laikā dalībnieki apmeklēja St.Edmunds Nursery School and Childrens centre un Hirst Wood Nursery School Bradfordā. Apmeklējuma mērķis bija iepazīstināt kolēģus ar valsts tradīcijām, ar darba pieredzi jomā „How do we work with life cycle and why”. Darba gaitā iepazināmies ar Drop box materiāliem, bērnu radošajiem darbiem, kā arī izveidojām projekta blogu ar citu valsts pieredzi ekoloģiskās audzināšanas jomā, kas vēlāk būs pieejams publiskai apskatei.
Ar lielu interesi gaidām nākamo vizīti 2014.gada februārī, kad dosimies pēc jaunas pieredzes – šoreiz uz Islandi.
Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas
9.speciālā pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja
Ināra Andrijauskiene
http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/iepazit-jaunu-pieredzi